Gençlik Projeleri Hakkında


Gençlik Programı Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konmuş bir programdır. Özellikle sosyal amaçlı hibe projeleri ve gençlik projeleri, Avrupa kimliği oluşturmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimi yaşam boyu sürdürebilmek amacıyla desteklenmektedir.

Türkiye, AB bütünleşmesinin en önemli araçlarından olan Eğitim ve Gençlik Programlarına 2000-2006 döneminin aday ülkelerinden biri olarak katılmaya hak kazanmıştır. Programa katılan her ülkede programı idare eden “Ulusal Ajanslar” bulunmaktadır. Türkiye’de Ulusal Ajansı görevini T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı yürütmektedir. Programlara tam katılım hakkını elde ettiğimiz 2004 yılından beri Gençlik Eylemlere ait proje başvuruları doğrudan Başkanlığa yapılmakta ve Başkanlık tarafından değerlendirilmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programları üç genel program altında yer almaktadır ve eğitim alanında Avrupa boyutunu geliştirerek üye ülkeler genelinde eğitim kalitesini yükseltmeyi ve bu alanda işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Programlar kapsamında çok çeşitli alanlarda projeler yürütülmekte; öğrenci değişimi, eğitim kurumları arasında işbirliğini artırma amaçlı ortak projeler ile bilgi ve görüş alışverişine dayalı temel faaliyetler yapılmaktadır. Genel Eğitim Programı (SOCRATES) mesleki eğitim programları hariç olmak üzere bütün örgün ve yaygın eğitim programlarını; Mesleki Eğitim Programı (LEONARDO da VINCI) mesleki eğitim alanındaki projeleri ve faaliyetlerini ve Gençlik (YOUTH) programı ise gençliğe yönelik proje ve faaliyetlerini içermektedir. Programlardan üniversiteler, okullar, kamu kurum ve kuruluşları yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları da yararlanabilmektedir.

Programlar geniş katılımlı yapısıyla, bir taraftan Avrupalılık bilincini ve aktif vatandaşlığı geliştirmeyi, yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma ve ırkçılık gibi sorunlarla mücadeleyi hedeflerken, diğer taraftan da toplumun her kesiminden insanların eğitim amaçlı projelerine ve isteklerine destek olmayı hedeflemektedir. Kişilerin sosyal ve kültürlerarası bilgi ve yeteneklerinin artırılması, tecrübe, bilgi ve iyi uygulamaların değişimi ve karşılıklı kazanımı, güçlü bir Avrupa bakış açısı elde etmek de programa katılımın diğer faydalı sonuçlarından.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Gençlik Programından yararlanabilmenin iki farklı türü vardır.

–         Projelere katılmak

–         Proje üretmek

Eğer iki veya üç ortaklı bir proje ise, her grup kendi ülkesindeki ulusal ajansa başvurur. Proje ortağı sayısı üçten fazla ise, o zaman ev sahibi grup (koordinasyonu sağlayan grup) diğerleri adına kendi ulusal ajansına başvurur. Resmi başvuru formları Ulusal Ajans internet sayfasında yer almaktadır.
Detaylı Bilgiler ve Kaynaklar:
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi Başkanlığı

Ulusal Ajans
http://www.ua.gov.tr//index.cfm

AB Türkiye Delegasyonu
http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html

AB Gençlik Portalı

http://europa.eu/youth/

AB Komisyonu – Gençlik

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

EURODESK

http://www.eurodesk.eu/edesk/

This entry was posted in Gençlik Projeleri. Bookmark the permalink.

Comments are closed.