AB Kurumları


Avrupa Konseyihttp://ue.eu.int.
Avrupa Komisyonuhttp://ec.europa.eu/index_en.htm
Avrupa Parlamentosuhttp://www.europarl.eu.int
Adalet Divanıhttp://www.curia.eu.int
Avrupa Sayıştayıhttp://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page
Avrupa Yatırım Bankasıhttp://www.eib.org
Ekonomik ve Sosyal Komitehttp://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesihttp://www.cor.europa.eu/
Avrupa Merkez Bankasıhttp://www.ecb.int
YAN KURULUŞLAR VE AJANSLAR
Mesleki Eğitimi Geliştirme Avrupa Merkezihttp://www.cedefop.europa.eu/EN/
Avrupa Eğitim Vakfıhttp://www.etf.europa.eu/web.nsf?Open
Avrupa Çalışma ve Yaşam Koşullarını Geliştirme Vakfıhttp://www.eurofound.europa.eu/

Avrupa Çevre Ajansı

http://www.eea.europa.eu/tr

Eurobarometer

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Comments are closed.