DERNEĞİN AMAÇLARI

Avrupa Birliği’ne üyeliğin ekonomik, sosyal, kültürel, sektörel ve bölgesel sonuçlarına ve entegrasyon sürecinde yapılması gerekecek değişikliklere ilişkin araştırma, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek, katılım müzakereleri sürecindeki çalışmalara katkıda bulunmak, gerçek ve tüzel kişiler, sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda yurtiçinde ve Türkiye ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında diyalogun geliştirilmesi çalışmaları yapmak.

Türkiye’nin üyeliği yolunda yurtiçi ve yurtdışında tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, aynı amaçla yurtiçi ve dışında AB Çalışma Merkezlerinin faaliyetlerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesini sağlamak.

Entegrasyon sürecine sivil katılımın sağlanması perspektifiyle ilgili mevzuata uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında sivil toplum kuruluşları kamu ve özel sektör, kurum ve kuruluşlar üye ve aday ülkeler temsilcilikleri ile işbirliği ve güç birliğinin sağlanması için platformlar ve gerekli yeni kuruluşlar oluşturulmasını sağlamak, Türkiye ve Avrupa Birliği gençliği için müşterek ortam hazırlamaktır.

Merkez, bu belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere başlıkları aşağıda belirtilen çalışmaları yapar ; Avrupa Birliği adaylık, tam üyelik müzakereleri ve tam üyelik sürecinde Avrupa Birliği ülkeleri ile diyalog geliştirme, bütünleşme ve bilinçlenme, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, gençlik, çevre bilişim, iletişim, sanat, sektörel, bölgesel kalkınma ve diğer konularda kurumsal ve kişisel gelişim için araştırmalar ve toplantı, konferans, sempozyum, açık oturum, seminer, panel, eğitici kurslar, yetişkinlerin sürekli eğitimi, uzaktan eğitim vb. çalışmaları yapar.

Türkiye’de AB Komisyonu, üye ve aday ülkeler temsilcilikleri ile Derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği ve müşterek çalışmalar yapar.

Yurtiçinde AB ile ilgili Kamu (Parlamento ve Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar), Sivil Toplum kuruluşları, özel sektör mensuplarını bir araya getirerek çalışma ve sosyal ortamlar sağlar, kültür ve sanat etkinlikleri düzenler.

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesine katkıda bulunmalarını sağlamak üzere Türkiye ve Avrupa Birliği gençlerinin ve gençlik kuruluşlarının Avrupa Birliği çalışmalarına katılmalarını sağlayıcı ortamlar hazırlar, gerekli kaynak temini ile bu ortamlarda tanıma ve bilgi alışverişini sağlamak üzere Avrupa Birliği Gençlik Merkezleri kurar.

Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik ve diğer AB programları, Projeler ve benzeri konularda çalıştay, kurs, sertifikasyon, burs sağlama faaliyetleri yapar.

Yurtiçi ve yurtdışında ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum, gerçek ve tüzel kişiler, benzer amaçlı uluslararası kuruluşlarla (dernek, vakıf, platform, işbirliği ağları gibi) işbirliği yapar ve üye olabilir.

Bölgesel ve sektörel araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapar, yaptırır bu konuda da ilgili özel, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.

Hizmet aboneliği ile gerçek ve tüzel kişiler Dernek çalışmalarından bilgilendirilirler.

Yurtiçi ve yurtdışında her türlü süreli ve süresiz basılı yazılı, sesli ve görsel yayın, internet, bilgisayar programı vb. yollarla ilgili konularda çalışmalar yapar, internet sitesi ve iletişim merkezi kurar.

Kamuoyu araştırmaları, anketler yapar veya yaptırır. Kamuoyu oluşturur ve bu amaçla karar organları nezninde girişimlerde bulunur.

Gerekli izinler alınarak örgün ya da yaygın eğitim kurumları kurar ve eğitim hizmetleri verir.

Konularla ilgili yarışmalar düzenler, teşvik ödülleri verir, ilgili konularda faaliyet gösteren kuruluşlara teknik danışmanlık yardımı yapar veya yaptırır.

İlgili kurallara uygun olarak uluslar arası alanda çalışmalar yapabilir ve amacına uygun organizasyonlara, kuruluşlara üye olabilir.

Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği 6 Ekim 2004’te kurulmuştur.